Verkoopsvoorwaarden

Beste klant, op deze pagina vindt u telkens de laatste versie van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden Lumico

 

Versie: v0.4, download hier de laatste versie.
Laatste wijziging van dit document: 18 augustus 2020

Ondernemingsgegevens

Lumico VOF
Bieststraat 27
8790 Waregem
hello@lumico.be
BTW BE 0747 988 576
RPR Gent, Afdeling Kortrijk

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Lumico.be, een Venootschap onder firma met maatschappelijke zetel te Waregem – Bieststraat 27, BTW BE 0747 988 576, RPR Gent, Afdeling Kortrijk, (hierna “Lumico”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lumico moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lumico aanvaard zijn.

De klant kan deze algemene voorwaarden ten allen tijde raadplegen, afdrukken en/of opslaan.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen en onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst gemeld.
Prijswijzigingen kunnen op elk moment worden toegepast. Een product wordt echter gefactureerd aan de prijs die geldig was op het moment van het plaatsen van de bestelling.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Lumico niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van de beeldschermkwaliteit van de klant.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lumico niet. Lumico is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden

informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lumico is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lumico. Lumico kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de mogelijkheid om artikelen uit het assortiment online aan te kopen. Na elke aankoop via de webshop ontvangt de Klant een samenvattende e-mail omtrent de bestelling en de algemene voorwaarden in PDF-formaat. Uiterlijk 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zal de levering plaatsvinden, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere levertermijn. Indien de levertermijn wordt overschreden wordt de Klant hierover op de hoogte gebracht en heeft deze het recht de bestelling te annuleren zonder kosten. De levering gebeurt op het aangegeven leveringsadres.
De webshop bevat de nodige technische middelen waarmee invoerfouten kunnen opgespoord en gecorrigeerd worden voordat de order wordt geplaatst. De geregistreerde account is persoonlijk en mag niet door andere personen gebruikt worden. Wanneer bij het registreren van een account foute adresinformatie wordt ingevuld door de klant, kan Lumico op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
De BTW-plichtige klant die goederen voor beroepsdoeleinden aankoopt is ertoe gehouden zijn BTW-nummer te verstrekken. Lumico is nooit aansprakelijk indien dit niet of niet correct wordt verstrekt.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
–  Via bankkaart (Bancontact, Maestro)
–  Via kredietkaart (Visa, Mastercard)
–  Via Apple Pay
– Via Ideal
Stripe verzekert de bescherming van elke online betaling tegen fraude en piraterij.
Een bestelling wordt definitief bevestigd en uitgevoerd na goedkeuring van de bankinstelling vna de klant en van Stripe of ontvangst van het bedrag op de bankrekening via overschrijving of bij afhaling op de zetel van Lumico. Bij een eventuele weigering wordt de bestelling geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld.
Lumico is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Lumico streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 2 werkdagen te verwerken voor producten die op voorraad zijn. De levertermijn is in principe beperkt tot 30 dagen. Indien deze termijn niet kan gerespecteerd worden wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Frankrijk.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lumico.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Lumico was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lumico.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lumico te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lumico.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lumico (met maatschappelijke zetel te Bieststraat 27, 8790 Waregem, e-mail hello@lumico.be, tel 0032 474 19 87 28) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lumico heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lumico. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lumico zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lumico alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lumico op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lumico wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lumico geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Lumico betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • overeenkomsten waarbij de Klant Lumico specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Lumico klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Lumico.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lumico binnen de 24 uur contacteren. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Lumico is bereikbaar via e-mail op hello@lumico.be of via Whatsapp via de groene knop op de website.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lumico beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lumico zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lumico om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lumico. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Preventie namaak

Lumico biedt ten allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de Klant meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de Klant steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbank van arrondissement Kortrijk (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) is bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Lumico heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

Bijlagen

Het modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden.